? Ԥ׼ȷ129:《猛天下》寻宝系l?/title> <meta name="keywords" content="Ԥ׼ȷ129," /> <meta name="description" content="Ԥ׼ȷ129:" /> <link href="//resource.826wan.com/res/def/css/base.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="//resource.826wan.com/res/def/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="//resource.826wan.com/res/def/css/list.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="//resource.826wan.com/res/def/css/footer.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <style> body { color:#333; background:#f4f4f4 url(//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/bgimages/mjtxbg.jpg) center 40px no-repeat;} .down-box a {background-image:url(//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/589xskimg/mjtxxsk.png);background-repeat:no-repeat} </style> <link rel="canonical" href="//www.lcxtiu.com.cn/mjtx/news/yxgl/19535.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="container-header"> <h1>Ԥ׼ȷ129:猛将天下</h1> <div class="header-nav"> <a href="//www.lcxtiu.com.cn/mjtx">官网首页<span class="egg">HOME</span></a> <a href="//www.lcxtiu.com.cn/mjtx/news/" target="_blank">新闻中心<span class="egg">NEWS</span></a> <a href="//www.lcxtiu.com.cn/mjtx/news/yxhd/" target="_blank">游戏zd<span class="egg">DATA</span></a> <a class="logo-link" href="//www.lcxtiu.com.cn/mjtx" style="background:url(//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/215logo/mjtxlogo.png) no-repeat"></a> <a target="_blank" rel="external nofollow">充g?span>PAY</span></a> <a href="//www.lcxtiu.com.cn/mjtx/xsk.html" target="_blank">免费C包<span class="egg">XSK</span></a> <a target="_blank">微端下蝲<span class="egg">DOWNLOAD</span></a> </div> </div> <div class="container"> <div class="container-left"> <a href="/mjtx/serverlist.html" class="start-btn" target="_blank"></a> <div class="user-link"> <a class="pay-link" rel="external nofollow" target="_blank"></a> <a class="register-link" target="_blank" rel="external nofollow"></a> </div> <div class="user-box h165"> <!-- d?--> <div class="logbox" id="nologin"> <ul class="log_ul"> <li class="egg"> <i>账号:</i> <input placeholder="用户? name="tbAcc" onblur="checkUserName()" onclick="$.trim(this.value)" type="text" id="tbAcc" tabindex="1" /><span style="position:absolute;"></span> </li> <li class="egg"> <i>密码:</i> <input placeholder="密码" name="tbPwd" onblur="checkUserPwd()" onclick="$.trim(this.value)" type="password" id="tbPwd" tabindex="2" /><span style="position:absolute;"></span> </li> </ul> <div class="txbox"> <a rel="external nofollow" class="rem-link" target="_blank">忘记密码?</a> <a rel="external nofollow" class="register-link" target="_blank">注册账号</a> <span class="other-login" id="other-login"></span> </div> <a class="log_btn" style="cursor:pointer" id="btnLog">立即d</a> </div> <!-- 登陆?--> <div class="logbox" id="login"> <div class="toubox"> <div class="p-namebox"> <div class="p-name"> <a rel="external nofollow" class="tuichu" target="_self" id="logout">退?/a> <a rel="external nofollow" class="u-name userInfo_name" target="_blank" id="lbAcc1"><span id="lbAcc"></span></a> </div> <div class="p-vip" id="lastloginTime"></div> </div> <div class="threebtns"> <div class="t_title"><span class="egg">玩过的区?/span><div class="p-vip" id="ps"></div></div> </div> <div class="t_con" id="serverLog"></div> </div> </div> </div> <div class="server-box"> <div class="server-title"> <h2 class="egg">开服列?/h2> </div> <div class="server-con" id="game_fwq_txt"></div> <a class="server-more" href="/mjtx/serverlist.html" target="_blank">查看所有服务器</a> </div> <div class="service-box"> <h2 class="egg">客服中心</h2> <div class="service-con"> </div> </div> </div> <div class="container-right"> <div class="content-title"> <h2 class="egg">新闻中心</h2> <span class="egg">当前位置Q? <a href='/mjtx/'>主页</a> > <a href='/mjtx/news/'>新闻l合</a> > </span> </div> <div class="main-content"> <h1 class="egg">《猛天下》寻宝系l?/h1> <p class="art_author"> <a href="//www.lcxtiu.com.cn/">˫ɫ17038</a> www.lcxtiu.com.cn 作?826?nbsp; 发布旉: 2019-05-17</p> <div class="con_input"> <p><br />  dpȝ中可以得到大量的转生装备Q装备始l是一切的基础Q也是这ƾ游戏的重要主题Q每天在游戏中忙拼杀Qؓ的便是拿到够高U的装备Q仗此才能在游戏中称雄,除了装备q有量的经验以及金币奖励,如果q气好,甚至可以得到热血装备奖励Q有热血装备Q游戏中各种挑战q的是儿U了Q可以迅速荡q_U挑战活动,在与其他争夺BOSS的时候可以多出很多的底气?br />   除了转生装备、热血装备Q还有机会得C宰񔼜器Q如果能够将dU装备收集齐全,l对U得上是l顶高手Q游戏中能与自己Ҏ的寥寥。主宰武器不仅属性惊人,无论是攻击防御生命值都比其他装备高一大截Q还有其他的独到之处Q如武器上自带攻d成,?服上自带防M加成Q本w攻M防M已经_强大Q强上加强,直不l其他玩家留z\?br />   I戴两g器pȀzȝ器属性,数量多Q激zdp多,如内功g暴击力都会提升。内功可以减免受到的伤害Q暴d是很多挑战副本的重要技能,暴击一出,q关几率便大大提升,若按部就班只是靠普通技能过日子Q日子根本过不下去,不说挑战性活动,只说与其他玩家的争斗Q没有暴d完全没有胜算Q尤其是qx玩家遇上高玩家Q会被吊h打?br />   q可以用dU分获取龙魂片Q龙尽重要性不如神器,但也非同可Q游戏中我们可以拥有四大宝物Q分别是血、护W、官C及龙,宝物各有妙用Q相Ҏ而言Q龙的重要性是最高的Q因为和器一P龙魂也能提升暴击Q有_高的暴击率与暴击伤害Q游戏中的\才好走?br />   dU分需要用BOSSU分兑换Q一万点BOSSU分能够兑换一点寻宝积分,所以想要获取更多,p保证_的积极性,只要一有BOSS的刷C息就要马上赶q去Q狼多肉,E微晚一点,׃被其他玩家抢CQ手快有手慢无?br />   高BOSS战斗力很强,Z应对q些BOSSQ^时在资源的获取方面要U极Q尽可能每天所有能做的zd都做完,若做不完Q要在第二天及时q回资源。如果金币充I大可以一键追回,如果金币不Q就需要有选择得追回,优先选择一些比较重要的奖励Q比如官印经验,战神l验{,q有一些活动在q回q程中本w就能获取到一定的金币Q追回十分划,如降妖除活动,万不能错q?br />   在击杀BOSS时还需要猛的帮助Q猛要全面强化Q最重要的一强化内容便是升U,猛将l验可以通过_英d获取Q每天能做十ơ, 十次做完q能得到戒_a奖励Q魔戒在手,U篏dU分便快得多了?/p> <div class="pnext"> <div class="egg">上一:</div>没有?br/> <div class="egg">下一:</div><a href="//www.lcxtiu.com.cn/mjtx/news/yxhd/19534.html">《猛天下》开服活?每日竞技L?/a></div> </div><div style="clear:both;"></div> </div> </div> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="game-footer " id="game-footer"> <div class="game-footer-inner"> <div class="game-footer-fun"> <dl class="game-footer-fun1"> <dt>热门游戏</dt> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/zsfy" target="_blank" title="战神风云"></a><img src="//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/mbimg/new.gif" alt="战神风云"></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/ms" target="_blank" title="灭神"></a><img src="//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/mbimg/new.gif" alt="灭神"></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/wl3" target="_blank" title="武林?>武林?/a><img src="//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/mbimg/new.gif" alt="武林?></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/txhcbt" target="_blank" title="铁血皇城变">铁血皇城变</a><img src="//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/mbimg/new.gif" alt="铁血皇城变"></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/srcq" target="_blank" title="散h传奇">散h传奇</a><img src="//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/mbimg/new.gif" alt="散h传奇"></dd> </dl> <dl class="game-footer-fun2"> <dt>热门官网</dt> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/rxtl" target="_blank" title="热血屠龙官网">热血屠龙官网</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/wdcq" target="_blank" title="武动苍穹官网">武动苍穹官网</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/ktzsbt" target="_blank" title="开天战官|?>开天战官|?/a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/mljbt" target="_blank" title="君传说官网">君传说官网</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/cycq" target="_blank" title="刺媄传奇官网">刺媄传奇官网</a></dd> </dl> <dl class="game-footer-fun3"> <dt>热门游戏开服表</dt> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/ms/serverlist.html" target="_blank" title="灭神开服表">灭神开服表</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/yhjx/serverlist.html" target="_blank" title="御魂九霄开服表">御魂九霄开服表</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/qjcs/serverlist.html" target="_blank" title="奇迹重生开服表">奇迹重生开服表</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/xbjz/serverlist.html" target="_blank" title="雄霸九州开服表">雄霸九州开服表</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/twcs/serverlist.html" target="_blank" title="天威传说开服表">天威传说开服表</a></dd> </dl> <dl class="game-footer-fun4"> <dt>新手C包</dt> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/wl3/xsk.html" target="_blank" title="武林三新手礼?>武林三新手礼?/a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/liemo/xsk.html" target="_blank" title="猎魔新手C包">猎魔新手C包</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/qipo/xsk.html" target="_blank" title="七魄新手C包">七魄新手C包</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/xyu/xsk.html" target="_blank" title="仙谕新手C包">仙谕新手C包</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/tmld/xsk.html" target="_blank" title="唐门六道新手C包">唐门六道新手C包</a></dd> </dl> <dl class="game-footer-fun6"> <dt>826wanq_</dt> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/" title="˫ɫ17038">˫ɫ17038</a></dd> <dd><a target="_blank" title="用户中心" rel="external nofollow">用户中心</a></dd> <dd><a href="//www.lcxtiu.com.cn/" title="˫ɫ17038">˫ɫ17038</a></dd> </dl> </div> </div> <div class="copyright"> <p>健康游戏公告Q?抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤n 合理安排旉 享受健康生活</p> <p>文网游备字?017〕D-SLG 0006 号| 新广出审?017?743号| 软著dW?602450?/p> <p>Copyright © 826wan|页游戏专业q_ 版权所?script type='text/javascript' src='//www.lcxtiu.com.cn/js/copyright.js'></script></p> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>